دنياي گسترده علوم آزمايشگاهي

هدف: تعیین مدت زمان لخته شدن خون در خارج رگ

اساس: بستگی به نرمال بودن عوامل انعقاد خون دارد

روش اسلاید: روی نوك انگشت لانست می زنیم تا خون جاری شود سپس 3 قطره خون روی لام قرار می دهیم. هر 30 ثانیه یكبار نوك لانست را به صورت افقی وارد خون می كنیم و عمودی بالا می آوریم این كار را تا زمانی انجام می دهیم كه رشته های فیبرین دیده شود. مدت زمان نرمال با این روش 6-2 دقیقه هست.

روش لوله موئینه: روی نوك انگشت لانست می زنیم تا خون جاری شود سپس لوله هماتوكریت را نزدیك به محل خروج خون می كنیم خون در اثر خاصیت موینگی لوله، به سمت لوله حركت می كند. سپس هر 30 ثانیه یكبار لوله را از قسمت های مشخص شده می شكنیم این كار را تا زمانی انجام می دهیم كه رشته های فیبرین دیده شود. مدت زمان نرمال با این روش 6-2 دقیقه هست.

منبع:سایت علوم آزمایشگاهی تبریز

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۳/۲۵ساعت 8:40 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |      قالب ساز آنلاین