دنیای گسترده علوم آزمایشگاهی


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۴/۰۲/۰۲ساعت 21:9 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: بیوشیمی ، هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۱۲/۲۰ساعت 19:35 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۱۲/۲۰ساعت 16:8 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۱۲/۱۰ساعت 17:35 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

 


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۱۲/۰۷ساعت 10:24 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۱۱/۳۰ساعت 19:19 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی ، بیماری‏ها

نوشته شده در ۹۳/۱۱/۲۳ساعت 1:45 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۱۰/۱۹ساعت 2:40 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۰۹/۰۲ساعت 3:3 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۰۹/۰۲ساعت 3:1 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

 

رنگ آمیزی حیاتی گستره خون محیطی: رتیکولوسیت (یک)، انکلوژن های هموگلوبین H (دو)، هاینز بادی (سه)


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۰۹/۰۲ساعت 3:0 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۰۹/۰۱ساعت 13:50 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۰۷/۱۸ساعت 13:10 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۰۷/۱۸ساعت 13:3 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۰۷/۱۰ساعت 22:5 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۳/۰۷/۱۰ساعت 1:46 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: بیوشیمی ، هماتولوژی

نوشته شده در ۹۲/۰۸/۲۷ساعت 17:0 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: مشخصات نویسندگان وبلاگ (CV) ، هماتولوژی

نوشته شده در ۹۲/۰۷/۱۷ساعت 12:24 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۲/۰۶/۳۰ساعت 10:33 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۲/۰۴/۱۶ساعت 0:34 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۹/۰۸ساعت 13:55 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۹/۰۸ساعت 13:46 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

Bone marrow smear, May-Giemsa stain, x1000: Micromegakaryocyte


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۸/۲۱ساعت 14:45 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: عمومی ، هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۶/۲۶ساعت 0:28 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۶/۲۰ساعت 14:18 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۶/۰۴ساعت 14:42 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۶/۰۴ساعت 11:39 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۵/۱۷ساعت 10:24 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۵/۰۷ساعت 13:1 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۵/۰۱ساعت 13:0 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۴/۱۷ساعت 15:24 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۴/۱۷ساعت 14:49 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۴/۱۲ساعت 14:16 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۴/۱۲ساعت 14:10 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

http://www.hamshahrionline.ir/images/position36/2010/9/psa_test.jpg


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۱/۳۰ساعت 9:0 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۱/۱۴ساعت 13:55 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۱/۰۱/۱۰ساعت 1:3 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

 


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۱۲/۲۷ساعت 14:34 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۱۰/۲۹ساعت 4:51 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۱۰/۲۸ساعت 0:26 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۱۰/۰۲ساعت 11:14 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

ساناز طیبی- دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی- دانشگاه آزاد اراک

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۹/۳۰ساعت 8:42 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

گویچه‌های قرمز خون حاوی مولکول پیچیده‌ای به نام هموگلوبین می‌باشد که هموگلوبین از یک قسمت پروتئینی به نام گلوبین و یک رنگدانه آهن‌دار به نام هِم تشکیل شده است.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۸/۳۰ساعت 7:56 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

تالاسمی دو نوع آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی است که خود بتا تالاسمی هم شامل تالاسمی ماژور (تالاسمی شدید) و تالاسمی مینور یا تالاسمی خفیف می‌باشد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۸/۳۰ساعت 6:59 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

رتيکولوسيتها گلبولهای قرمز نابالغ حاوی باقيمانده‏های اسيد ريبونوکلئيک ريبوزومی هستند که به تازگی از مغز استخوان آزاد شده اند. ويژگی ريبوزوم‏ها، ايجاد واکنش با رنگهای قليائی خاص مثل آزور B، بريليانت کرزيل بلو يا نيو متيلن بلو (NMB) و تشکيل رسوبی بصورت گرانول يا فيلامانت آبی يا بنفش می‏باشد. اين واکنش فقط با رنگهای حياتی و در نمونه‏های فيکس نشده صورت می‏گيرد. به علت زنده بودن سلولها هنگام رنگ‏آميزی، به اين نوع رنگ‏آميزی، رنگ‏آميزی حياتی اطلاق می‏گردد. مراحل مختلف بلوغ رتيکولوسيتها با توجه به مشخصات مرفولوژيکی، قابل شناسايی می‏باشند. نابالغ‏ترين رتيکولوسيتها حاوی بيشترين مقدار مواد رسوبی، و بالغ‏ترين آنها فقط دارای چند جز يا رشته کوتاه از اين مواد مي‏باشند. بر اين اساس، رتيکولوسيتها به چهار گروه تقسيم می‏شوند که گروه 1 دارای کلامپ رتيکولوم و گروه 4 حاوی چند گرانول کوچک می‏باشند. گروه 2 و3 نيز از لحاظ مرفولوژی بين اين دو گروه قرار می‏گيرند.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۸/۲۹ساعت 22:15 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

كم‏خوني ناشي از كمبود ويتامين ب 12 را اصطلاحا آنمي پرنيشيوز مي‏نامند و توسط كم‏خوني، و گلبولهاي سفيد بزرگتر از حد طبيعي مشخص مي‏شود.

اين نوع كم‏خوني در اثر علل مختلف ديگري نيز پديد مي‏آيد كه از جمله مي‏توان به كمبود اسيد فوليك، برخي بدخيمي‏هاي سيستم خونساز، و گروهي از اختلالات مادرزادي، مصرف الكل و نيز بعضي از داروهائي كه در شيمي درماني استفاده مي‏شوند اشاره كرد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۸/۲۸ساعت 15:9 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

کم خونی یا آنمی (Anemia) به معنی کمبود تعداد گویچه‌های قرمز خون است. کم خونی دارای انواع مختلف است که می‌تواند به علت عدم سنتز هموگلوبین، کمبود آهن در ساختار هموگلوبین، دفع بسیار سریع یا تولید بسیار آهسته گلبولهای قرمز باشد.
تقریبا تمامی اکسیژنی که در خون حمل می‌گردد، به هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمز خون متصل می‌باشد. گلبولهای قرمز طبیعی انسان، دیسکهای مقعرالطرفین کوچک با قطر 9-6 میکرومتر می‌باشند. این سلولها از سلولهای بنیادی پیش ساز به نام هموسیتوبلاستها در مغز استخوان ساخته می‌شوند. در طی فرایند بالغ شدن گلبولها، سلولهای بنیادی تولید سلولهای دختری می‌نمایند که مقادیر زیادی هموگلوبین ساخته و سپس اندامکهای داخل سلولی مانند هسته، میتوکندری و ... را از دست می‌دهند. فعالیت اصلی گلبول قرمز، حمل هموگلوبین است که با غلظت بالا به صورت محلول در سیتوزول وجود دارد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۸/۲۲ساعت 5:10 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

ترومبوسیتوپنی‌ عبارت‌ است‌ از کاهش‌ تعداد پلاکت‌ها در گردش‌ خون‌. پلاکت‌ها با بستن‌ هر شکاف‌ کوچکی‌ که‌ در جدار عروقی‌ خونی‌ ایجاد گردد، نقشی‌ حیاتی‌ در کنترل‌ خونریزی‌ ایفا می‌کنند. در ترومبوسیتوپنی‌ تمایل‌ به‌ خونریزی‌ به‌ ویژه‌ از عروق‌ خونی‌ کوچک‌تر وجود دارد.

این‌ امر باعث‌ خونریزی‌ غیرطبیعی‌ در پوست‌ و سایر قسمت‌های‌ بدن‌ می‌گردد. چند نوع‌ ترومبوسیتوپنی‌ از جمله‌ پورپورای‌ ترومبوسیتوپنیک‌ ایدیوپاتیک‌ و پورپورای‌ ترومبوسیتوپنیک‌ ترومبوتیک‌ وجود دارد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۶/۳۰ساعت 8:40 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

خون از مايع لزجی به نام پلاسما و ياخته های شناور آن که توسط مغز استخوان توليد می شود تشکيل شده است. مغز استخوان ماده ای نرم و اسفنجی شکل است که داخل استخوانها يافت می شود. اين ماده حاوی ياخته ‌هايی است که ياخته‌ های مادر يا سلول پايه (Stem cell) ناميده می شود و وظيفه آنها توليد ياخته‌ های خونی است. سه نوع ياخته‌ خونی وجود دارد:
گويچه ‌های سفيد خون (گلبولهای سفيد) که مسئول دفاع بدن در مقابل عوامل خارجی هستند. گويچه‌های قرمز خون (گلبولهای قرمز خون) که اکسيژن را به بافتها حمل کرده و فرآورده های زائد را از اندامها و بافتها جمع آوری می کنند. پلاکتها که وظيفه انعقاد خون و جلوگيری از خونريزی را بر عهده دارند.
سرطان خون (لوسمی) نوعی بيماری پيشرونده و بدخيم اعضای خون ساز بدن است که با تکثير و تکامل ناقص گويچه‌های سفيد خون و پيش سازهای آن در خون و مغز استخوان ايجاد می شود.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۵/۲۳ساعت 19:26 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |

هدف: اندازه گیری میزان HB خون برحسب گرم بر دسی لیتر

اساس: واكنش فری سیانید پتاسیم با هموگلوبین و ایجاد سیانومت هموگلوبین


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هماتولوژی

نوشته شده در ۹۰/۰۵/۲۲ساعت 12:58 توسط محمد علی‎محمدی (ک.ارشد بیوشیمی بالینی‏) |      قالب ساز آنلاین